zdjecie1

Podejście na miarę naszych czasów

Zajmujemy się Projektowaniem instalacji sanitarnych: projekty koncepcyjne, budowlane i wykonawcze wraz z niezbędnymi uzgodnieniami branżowymi oraz załatwieniem wszystkich formalności w urzędach.

Nie ma dla nas zbyt małych lub zbyt dużych zleceń. Zapewniamy dużą funkcjonalność rozwiązań, przy zachowaniu ekonomicznej racjonalności oraz terminowości przygotowania projektów. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i z wielką życzliwością. Fachowa ekipa naszego biura projektowego z wielką starannością wykonuje każde nawet najdrobniejsze zlecenie. Nie różnicujemy klientów w zależności od wielkości zleconej nam pracy.

Do każdego tematu indywidualnie dobieramy zespół branżystów spośród stałych współpracowników w celu uzyskania najlepszych efektów pracy.

Naszą misją jest tworzenie wysokiej jakości projektów, dbając jednocześnie o zadowolenie naszych Klientów.

Proces projektowania zawsze rozpoczyna się od dokładnego poznania potrzeb i upodobań Klienta, dlatego do każdego projektu podchodzimy indywidualnie i każdy jest wyjątkowy. Koncepcja tworzona jest tak długo, aż zostanie osiągnięte satysfakcjonujące rozwiązanie. Fachowa wiedza i doświadczenie, na której mogą Państwo polegać jest gwarancją rzetelności i profesjonalnie wykonanej usługi.

cyrkiel

Dlaczego my?

Dzięki doświadczeniu i partnerstwu ze sprawdzonymi projektantami branżowymi, nasze biuro projektów dysponuje potencjałem umożliwiającym realizację kompleksowych projektów.

linijka

Narzędzia

Profesjonalną dokumentację projektową tworzymy za pomocą legalnego oprogramowania

Realizujemy następujące projekty

Klimatyzacja, chłodnictwo

INSTALACJE CHŁODZENIA I KLIMATYZACJI

Dowiedz się więcej

 • bilanse zapotrzebowania chłodu dla budynków. wybór optymalnego systemu chłodzenia, dobór urządzeń dla potrzeb systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych,
 • projekty instalacji chłodzenia opartych na wodzie lodowej , freonie i amoniaku,
  instalacje klimakonwektorowe pracujące na wodzie lodowej o niskich parametrach (chłodzenie na mokro),
 • instalacje belek chłodzących pracujące na wodzie lodowej o podniesionych parametrach zapobiegających skraplaniu (chłodzenie na sucho),
 • instalacje chłodzenia płaszczyznowego odbierające jawne zyski ciepła za pomieszczenia,
 • dobór środków przeciw zamarzaniu czynnika,
 • projekty instalacji freonowych jednostkowych typu plit, poprzez instalacje dla kilku pomieszczeń typu multisplit, do większych,
 • instalacji freonowych w systemach VRV obejmujących zasięgiem całe budynki,
 • instalacje chłodzenia z wykorzystaniem wodnych pomp ciepła ze szczególnym zastosowaniem w centrach handlowych.

INSTALACJE WODY CHŁODZĄCEJ I CHŁODZENIA MASZYN

Dowiedz się więcej

 • projekty układów chłodzenia procesów produkcyjnych wraz z infrastrukturą, maszynowniami i wieżami chłodniczymi,
 • dobory optymalnych układów chłodzenia.
Wentylacja, sprężone powietrze

INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Dowiedz się więcej

 • projekty układów wentylacji mechanicznej z centralami wentylacyjnymi i rooftopami z wykorzystaniem odzysków ciepła poprzez wymienniki obrotowe, krzyżowe lub rurkowe,
 • projekty maszynowni wentylacyjnych oraz instalacji wentylacyjnych dostosowanych do funkcji budynku i przeznaczenia wentylacji – wentylacja dla potrzeb bytowych i sanitarnych, wentylacja komfortu, odciągi miejscowe przy emitorach zanieczyszczeń.

INSTALACJE SPRĘŻONEGO POWIETRZA

Dowiedz się więcej

 • projekty instalacji sprężonego powietrza z układami sprężania, osuszania i filtracji powietrza,
 • bilanse ilości powietrza dla potrzeb technologicznych.
Ogrzewanie

INSTALACJE GRZEWCZE

Dowiedz się więcej

 • bilanse zapotrzebowania na ciepło dla pomieszczeń i budynków. wybór optymalnego systemu ogrzewania dla obiektu,
 • określenie rocznego zużycia energii,
 • określenie kosztów eksploatacyjnych dla wybranego źródła energii, paliwa,
  projekty instalacji centralnego ogrzewania z grzejnikami konwektorowymi oraz kanałami grzewczymi,
 • projekty wodnych niskoparametrowych instalacji ogrzewania podłogowego i ściennego zarówno dla domów mieszkalnych jak i hal przemysłowych,
  projekty instalacji ciepła technologicznego dla potrzeb zasilania nagrzewnic wentylacyjnych,
 • projekty wodnych instalacji promiennikowych dla obiektów przemysłowych,
  projekty instalacji ogrzewania powietrznego z wykorzystaniem aparatów grzewczych, nagrzewnic powietrza i central wentylacyjnych.

TECHNOLOGIE ŹRÓDŁA CIEPŁA

Dowiedz się więcej

 • projekty węzłów cieplnych zasilanych ciepłem sieciowym dostarczanym przez lokalne zakłady ciepłownicze w zależności od warunków technicznych,
 • projekty kotłowni opalanych wszystkimi rodzajami paliwa – gazowe, olejowe, węglowe, opalane drewnem. kotłownie z kotłami kondensacyjnymi,
 • projekty kotłowni w zależności od podgrzewanego medium – wodne nisko i wysokoparametrowe, parowe, na olej termiczny,
 • projekty magazynów i stacji zbiornikowych oleju opałowego dla projektowanych kotłowni,
 • projekty central grzewczych zintegrowanych z urządzeniami wykorzystującymi odnawialne źródła energii. kotłownie, gdzie kotły współpracują z pompami ciepła, kolektorami słonecznymi są często alternatywą dla znalezienia równowagi między kosztami inwestycyjnymi i eksploatacyjnymi.

INSTALACJE PAROWE

Dowiedz się więcej

 • projekty kotłowni parowych dla potrzeb technologii oraz ogrzewania,
 • projekty instalacji parowych oraz instalacji zwrotu kondensatu,
 • projekty węzłów parowo – wodnych,
 • projekty stacji redukcji pary,
 • projekty układów przygotowania kondensatu i odgazowania termicznego,
 • projekty instalacji uzdatniania wody do uzyskania permeatu.

INSTALACJE GAZOWE

Dowiedz się więcej

 • projekty sieci i instalacji wewnętrznych gazowych dla potrzeb zasilania odbiorników gazu takich jak kotłownie, kuchnie, urządzenia technologiczne,
 • punkty redukcji gazu, układy opomiarowania gazu.
Odzysk energii

ZINTEGROWANE SYSTEMY GRZEWCZO – CHŁODZĄCE DLA BUDYNKÓW

Dowiedz się więcej

 • projekty integrowanych systemów grzewczo-chodzących gdzie dla obu potrzeb wykorzystywane są te same instalacje i urządzenia pracujące sezonowo na innych parametrach, co zdecydowanie obniża koszty inwestycji,
 • projekty zintegrowanych systemów grzewczo-chłodzących z możliwością jednoczesnego produkowania ciepła i chłodu co przynosi bardzo duże oszczędności eksploatacyjne pracy systemów,
 • projekty układów wytwarzania chłodu z układami tzw odzysku ciepła dla zagospodarowania zapotrzebowania na energię np. do podgrzewu ciepłej wody użytkowej.

ZINTEGROWANE SYSTEMY PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA LUB CHŁODU

Dowiedz się więcej

 • projekty systemów wytwarzających prąd elektryczny przy jednoczesnej produkcji ciepła – kogeneracja oraz trigeneracja przy dodatkowej produkcji chłodu,
 • analizy ekonomiczne rozwiązań, określenie czasu zwrotu inwestycji i uzyskanych oszczędności.

INSTALACJE OPARTE NA ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII

Dowiedz się więcej

 • projekty instalacji grzewczych i chłodzących wykorzystujących energię gruntu, wody, powietrza oraz słońca,
 • projekty pomp ciepła z dolnym źródłem w postaci odwiertu pionowego lub wężownicy poziomej,
 • wspomaganie układów kotłowni powietrznymi pompami ciepła dla celów ograniczenia zużycia energii pierwotnej i kosztów eksploatacji,
 • wykorzystywanie chłodu zmagazynowanego w gruncie w okresie letnim do zasilania pomp ciepła chłodzących w trybie aktywnym i pasywnym,
 • projekty układów powietrznych gruntowych wymienników ciepła dla zmniejszenia nakładów energetycznych dla chłodzenia i ogrzewania powietrza wentylacyjnego,
 • projekty baterii kolektorów słonecznych dla potrzeb podgrzewu ciepłej wody użytkowej,
 • projekty instalacji grzewczych i chłodzących z wykorzystaniem gazowych absorpcyjnych pomp ciepła zasilanych ze źródeł ciepła odpadowego.

ZAGOSPODAROWANIE CIEPŁA ODPADOWEGO

Dowiedz się więcej

 • projekty układów odzysku ciepła ze ścieków i popłuczyn, wykorzystanie ciepła wyrzucanych gazów, wykorzystanie energii pochodzącej z układów chodzenia maszyn, odbiór ciepła z dochłodzenia par czynnika w układach sprężarkowo-skraplających
Woda ciepła, zimna oraz kanalizacja

INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ I TECHNOLOGICZNEJ

Dowiedz się więcej

 • projekty odprowadzenia ścieków bytowych z obiektów poprzez układy podposadzkowe,
 • projekty instalacji i sieci kanalizacyjnych zewnętrznych wraz z uzbrojeniem w studnie, oczyszczalnie ścieków,
 • projekty przepompowni ścieków, projekty układu separacji tłuszczów na instalacjach,
 • przyłącza kanalizacji sanitarnej.

INSTALACJE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Dowiedz się więcej

 • projekty odwodnienia dachów w technologii tradycyjnej oraz podciśnieniowej wraz z podgrzewanymi wpustami,
 • projekty odprowadzenia wód deszczowych z terenu całej inwestycji poprzez sieci kanalizacyjne deszczowe uzbrojone w studnie oraz wpusty drogowe,
 • projekty układów oczyszczania ścieków z dróg i parkingów – układy separacji ropopochodnych, osadniki piasku,
 • bilanse oraz analizy sposobów zagospodarowania wód deszczowych w zależności od lokalnych warunków technicznych,
 • układy retencji, pompownie, regulatory przepływu, zbiorniki rozsączające i odparowujące ścieków deszczowych.

INSTALACJE WODOCIĄGOWE

Dowiedz się więcej

 • projekty przyłączy wodociągowych dla obiektów, bilanse zapotrzebowania na wodę, układy pomiaru zużycia wody,
 • projekty wewnętrznych instalacji wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji dla potrzeb węzłów sanitarnych oraz technologii,
 • projekty układów podgrzewu ciepłej wody użytkowej w oparciu zarówno o tradycyjne podgrzewacze zasilane z kotłowni lub węzłów cieplnych jak i pobierające energię ze źródeł odnawialnych takich jak pompy ciepła lub kolektory słoneczne,
 • projekty stacji uzdatniania wody dla każdego poziomu pożądanej jakości wody.

INSTALACJE WODNE PRZECIWPOŻAROWE

Dowiedz się więcej

 • bilanse wody dla celów pożarowych obiektów,
 • projekty sieci wodociągowych dla potrzeb zewnętrznego gaszenia obiektów uzbrojone w hydranty pożarowe oraz stanowiska do podłączenia wozów bojowych straży pożarnej,
 • projekty wewnętrznych instalacji przeciwpożarowych hydrantowych,
 • projekty wewnętrznych instalacji przeciwpożarowych tryskaczowych wraz z pompowniami i zbiornikami tryskaczowymi,
 • wykonywane w standardach polskiej normy oraz VdS CEA.

 

Klima-Term oferuje profesjonalną jakość opracowań, które kończone są w ustalonym terminie.
Zadowolenie dotychczasowych klientów zostało potwierdzone referencjami.