tablet-maly

Zlecając nam projekt wystarczy jeden Twój podpis,
a my załatwiamy za Ciebie wszystkie formalności

Na Państwa życzenie zajmujemy się wszelkimi formalnościami związanymi z uzyskaniem pozwoleń.

Realizujemy następujące projekty

Klimatyzacja, chłodnictwo

INSTALACJE CHŁODZENIA I KLIMATYZACJI

Dowiedz się więcej

 • bilanse zapotrzebowania chłodu dla budynków. wybór optymalnego systemu chłodzenia, dobór urządzeń dla potrzeb systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych,
 • projekty instalacji chłodzenia opartych na wodzie lodowej , freonie i amoniaku,
  instalacje klimakonwektorowe pracujące na wodzie lodowej o niskich parametrach (chłodzenie na mokro),
 • instalacje belek chłodzących pracujące na wodzie lodowej o podniesionych parametrach zapobiegających skraplaniu (chłodzenie na sucho),
 • instalacje chłodzenia płaszczyznowego odbierające jawne zyski ciepła za pomieszczenia,
 • dobór środków przeciw zamarzaniu czynnika,
 • projekty instalacji freonowych jednostkowych typu plit, poprzez instalacje dla kilku pomieszczeń typu multisplit, do większych,
 • instalacji freonowych w systemach VRV obejmujących zasięgiem całe budynki,
 • instalacje chłodzenia z wykorzystaniem wodnych pomp ciepła ze szczególnym zastosowaniem w centrach handlowych.

INSTALACJE WODY CHŁODZĄCEJ I CHŁODZENIA MASZYN

Dowiedz się więcej

 • projekty układów chłodzenia procesów produkcyjnych wraz z infrastrukturą, maszynowniami i wieżami chłodniczymi,
 • dobory optymalnych układów chłodzenia.
Wentylacja, sprężone powietrze

INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Dowiedz się więcej

 • projekty układów wentylacji mechanicznej z centralami wentylacyjnymi i rooftopami z wykorzystaniem odzysków ciepła poprzez wymienniki obrotowe, krzyżowe lub rurkowe,
 • projekty maszynowni wentylacyjnych oraz instalacji wentylacyjnych dostosowanych do funkcji budynku i przeznaczenia wentylacji – wentylacja dla potrzeb bytowych i sanitarnych, wentylacja komfortu, odciągi miejscowe przy emitorach zanieczyszczeń.

INSTALACJE SPRĘŻONEGO POWIETRZA

Dowiedz się więcej

 • projekty instalacji sprężonego powietrza z układami sprężania, osuszania i filtracji powietrza,
 • bilanse ilości powietrza dla potrzeb technologicznych.
Ogrzewanie

INSTALACJE GRZEWCZE

Dowiedz się więcej

 • bilanse zapotrzebowania na ciepło dla pomieszczeń i budynków. wybór optymalnego systemu ogrzewania dla obiektu,
 • określenie rocznego zużycia energii,
 • określenie kosztów eksploatacyjnych dla wybranego źródła energii, paliwa,
  projekty instalacji centralnego ogrzewania z grzejnikami konwektorowymi oraz kanałami grzewczymi,
 • projekty wodnych niskoparametrowych instalacji ogrzewania podłogowego i ściennego zarówno dla domów mieszkalnych jak i hal przemysłowych,
  projekty instalacji ciepła technologicznego dla potrzeb zasilania nagrzewnic wentylacyjnych,
 • projekty wodnych instalacji promiennikowych dla obiektów przemysłowych,
  projekty instalacji ogrzewania powietrznego z wykorzystaniem aparatów grzewczych, nagrzewnic powietrza i central wentylacyjnych.

TECHNOLOGIE ŹRÓDŁA CIEPŁA

Dowiedz się więcej

 • projekty węzłów cieplnych zasilanych ciepłem sieciowym dostarczanym przez lokalne zakłady ciepłownicze w zależności od warunków technicznych,
 • projekty kotłowni opalanych wszystkimi rodzajami paliwa – gazowe, olejowe, węglowe, opalane drewnem. kotłownie z kotłami kondensacyjnymi,
 • projekty kotłowni w zależności od podgrzewanego medium – wodne nisko i wysokoparametrowe, parowe, na olej termiczny,
 • projekty magazynów i stacji zbiornikowych oleju opałowego dla projektowanych kotłowni,
 • projekty central grzewczych zintegrowanych z urządzeniami wykorzystującymi odnawialne źródła energii. kotłownie, gdzie kotły współpracują z pompami ciepła, kolektorami słonecznymi są często alternatywą dla znalezienia równowagi między kosztami inwestycyjnymi i eksploatacyjnymi.

INSTALACJE PAROWE

Dowiedz się więcej

 • projekty kotłowni parowych dla potrzeb technologii oraz ogrzewania,
 • projekty instalacji parowych oraz instalacji zwrotu kondensatu,
 • projekty węzłów parowo – wodnych,
 • projekty stacji redukcji pary,
 • projekty układów przygotowania kondensatu i odgazowania termicznego,
 • projekty instalacji uzdatniania wody do uzyskania permeatu.

INSTALACJE GAZOWE

Dowiedz się więcej

 • projekty sieci i instalacji wewnętrznych gazowych dla potrzeb zasilania odbiorników gazu takich jak kotłownie, kuchnie, urządzenia technologiczne,
 • punkty redukcji gazu, układy opomiarowania gazu.
Odzysk energii

ZINTEGROWANE SYSTEMY GRZEWCZO – CHŁODZĄCE DLA BUDYNKÓW

Dowiedz się więcej

 • projekty integrowanych systemów grzewczo-chodzących gdzie dla obu potrzeb wykorzystywane są te same instalacje i urządzenia pracujące sezonowo na innych parametrach, co zdecydowanie obniża koszty inwestycji,
 • projekty zintegrowanych systemów grzewczo-chłodzących z możliwością jednoczesnego produkowania ciepła i chłodu co przynosi bardzo duże oszczędności eksploatacyjne pracy systemów,
 • projekty układów wytwarzania chłodu z układami tzw odzysku ciepła dla zagospodarowania zapotrzebowania na energię np. do podgrzewu ciepłej wody użytkowej.

ZINTEGROWANE SYSTEMY PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA LUB CHŁODU

Dowiedz się więcej

 • projekty systemów wytwarzających prąd elektryczny przy jednoczesnej produkcji ciepła – kogeneracja oraz trigeneracja przy dodatkowej produkcji chłodu,
 • analizy ekonomiczne rozwiązań, określenie czasu zwrotu inwestycji i uzyskanych oszczędności.

INSTALACJE OPARTE NA ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII

Dowiedz się więcej

 • projekty instalacji grzewczych i chłodzących wykorzystujących energię gruntu, wody, powietrza oraz słońca,
 • projekty pomp ciepła z dolnym źródłem w postaci odwiertu pionowego lub wężownicy poziomej,
 • wspomaganie układów kotłowni powietrznymi pompami ciepła dla celów ograniczenia zużycia energii pierwotnej i kosztów eksploatacji,
 • wykorzystywanie chłodu zmagazynowanego w gruncie w okresie letnim do zasilania pomp ciepła chłodzących w trybie aktywnym i pasywnym,
 • projekty układów powietrznych gruntowych wymienników ciepła dla zmniejszenia nakładów energetycznych dla chłodzenia i ogrzewania powietrza wentylacyjnego,
 • projekty baterii kolektorów słonecznych dla potrzeb podgrzewu ciepłej wody użytkowej,
 • projekty instalacji grzewczych i chłodzących z wykorzystaniem gazowych absorpcyjnych pomp ciepła zasilanych ze źródeł ciepła odpadowego.

ZAGOSPODAROWANIE CIEPŁA ODPADOWEGO

Dowiedz się więcej

 • projekty układów odzysku ciepła ze ścieków i popłuczyn, wykorzystanie ciepła wyrzucanych gazów, wykorzystanie energii pochodzącej z układów chodzenia maszyn, odbiór ciepła z dochłodzenia par czynnika w układach sprężarkowo-skraplających
Woda ciepła, zimna oraz kanalizacja

INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ I TECHNOLOGICZNEJ

Dowiedz się więcej

 • projekty odprowadzenia ścieków bytowych z obiektów poprzez układy podposadzkowe,
 • projekty instalacji i sieci kanalizacyjnych zewnętrznych wraz z uzbrojeniem w studnie, oczyszczalnie ścieków,
 • projekty przepompowni ścieków, projekty układu separacji tłuszczów na instalacjach,
 • przyłącza kanalizacji sanitarnej.

INSTALACJE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Dowiedz się więcej

 • projekty odwodnienia dachów w technologii tradycyjnej oraz podciśnieniowej wraz z podgrzewanymi wpustami,
 • projekty odprowadzenia wód deszczowych z terenu całej inwestycji poprzez sieci kanalizacyjne deszczowe uzbrojone w studnie oraz wpusty drogowe,
 • projekty układów oczyszczania ścieków z dróg i parkingów – układy separacji ropopochodnych, osadniki piasku,
 • bilanse oraz analizy sposobów zagospodarowania wód deszczowych w zależności od lokalnych warunków technicznych,
 • układy retencji, pompownie, regulatory przepływu, zbiorniki rozsączające i odparowujące ścieków deszczowych.

INSTALACJE WODOCIĄGOWE

Dowiedz się więcej

 • projekty przyłączy wodociągowych dla obiektów, bilanse zapotrzebowania na wodę, układy pomiaru zużycia wody,
 • projekty wewnętrznych instalacji wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji dla potrzeb węzłów sanitarnych oraz technologii,
 • projekty układów podgrzewu ciepłej wody użytkowej w oparciu zarówno o tradycyjne podgrzewacze zasilane z kotłowni lub węzłów cieplnych jak i pobierające energię ze źródeł odnawialnych takich jak pompy ciepła lub kolektory słoneczne,
 • projekty stacji uzdatniania wody dla każdego poziomu pożądanej jakości wody.

INSTALACJE WODNE PRZECIWPOŻAROWE

Dowiedz się więcej

 • bilanse wody dla celów pożarowych obiektów,
 • projekty sieci wodociągowych dla potrzeb zewnętrznego gaszenia obiektów uzbrojone w hydranty pożarowe oraz stanowiska do podłączenia wozów bojowych straży pożarnej,
 • projekty wewnętrznych instalacji przeciwpożarowych hydrantowych,
 • projekty wewnętrznych instalacji przeciwpożarowych tryskaczowych wraz z pompowniami i zbiornikami tryskaczowymi,
 • wykonywane w standardach polskiej normy oraz VdS CEA.

Klima-Term oferuje profesjonalną jakość opracowań, które kończone są w ustalonym terminie.
Zadowolenie dotychczasowych klientów zostało potwierdzone referencjami.